Journal archive for Google Scholar Robot!

Andishe _ye Amari

مجله اندیشه آماریVolume 10, Number 1 (2005-9)


روش‌های آماری برای داده‌کاوی
روش‌های آماری برای داده‌کاوی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل پروبیت و کاربرد آن در داده‌های پزشکی
مدل پروبیت و کاربرد آن در داده‌های پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرایب همخوانی برای متغیرهای اسمی
ضرایب همخوانی برای متغیرهای اسمی
| [PDF-FA] | [XML] |

انتشار داده‌های آماری و کنترل افشای اطلاعات فردی
انتشار داده‌های آماری و کنترل افشای اطلاعات فردی
| [PDF-FA] | [XML] |

سرویس تکمیلی به برخی از متقاضیان در صف M/G/1 با نوعی محدودیت
سرویس تکمیلی به برخی از متقاضیان در صف M/G/1 با نوعی محدودیت
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مشاهدات دور افتاده یک میدان تصادفی
شناسایی مشاهدات دور افتاده یک میدان تصادفی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles