مجله اندیشه آماری- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تهیه، نگارش و ارسال مقاله‌ به نکات زیر توجه فرمایند:
1- اصل مقاله یا ترجمه آن نباید در هیچ نشریه‌ای چاپ یا همزمان به نشریه‌های دیگر برای ارزیابی و چاپ فرستاده شده باشد. این امر و اصیل بودن پژوهش لازم است از طریق تکمیل و امضای تعهدنامۀ (./files/site1/files/taahodname.pdf) موجود در پایگاه مجله توسط تمام نویسندگان مقاله تعهد گردد. 
 2- آئین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود و از بکار بردن کلمات لاتین و همچنین واژه‌های خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند خودداری شود. معادل انگلیسی کلمات می‌توانند به‌صورت پاورقی آورده شوند. لازم است معادل فارسی اصطلاحات آماری براساس آخرین ویرایش واژه‌نامه آماری منتشر شده توسط پژوهشکده آمار تعیین شود.
 3- چکیده‌های فارسی و انگلیسی باید حداکثر 180 واژه، شامل تعریف مساله، روش حل و نتایج عمده به دست آمده و فاقد هرگونه فرمول، پاورقی و مرجع باشد.
 4- صفحه اول باید شامل، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) محل انجام پژوهش، چکیده مقاله کلید واژه‌های فارسی و چکیده انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.
 5- منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده اول تهیه و مشخصات کتاب‌شناسی آنها در فهرست منابع به شرح زیر ارائه شود.
- منابع به صورت کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده، (سال)، عنوان کتاب، نام ناشر، محل انتشار (عنوان کتاب ایتالیک تایپ شود).
- منابع به صورت مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده، (سال)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، شماره مجله، صفحات (عنوان مجله ایتالیک و شماره جلد پررنگ تایپ شود).
6- ارجاع به منابع به صورت نام دو نویسنده‌ اول و (سال) مطابق فایل نمونه صورت پذیرد. در صورت وجود بیش از دو نویسنده، بجای نویسنده‌گان دوم به بعد کلمه همکاران آورده شود.
7- شکل‌ها به صورت Postscript و جدول‌ها مطابق جدول مندرج در فایل نمونه تهیه و در محل مورد نظر مقاله قرار گیرند.
8- ارجاع به شماره شکل‌ها، جدول‌ها، رابطه‌ها، قضیه‌ها، مثال‌ها و غیره فقط با اختصاص و استفاده از Label مطابق فایل نمونه صورت پذیرد. اعداد در سراسر متن، فرمول‌ها و جداول باید فارسی باشند.
9- مقاله و چکیده‌ انگلیسی با نرم افزار ذی پرشین(Xe-persian) و با استفاده از فایل ساختار و مطابق فایل نمونه (./files/site1/files/Template_and_Style_File%282%29.rar) مخصوص مجله تایپ شود.
10- مسئول مقاله لازم است پس از ثبت‌نام در پایگاه مجله، دو فایل ، یکی با نام و دیگری بدون نام و نشان و فایل فارسی‌تک مقاله را به همراه فایل‌های تصاویر (در صورت وجود) از طریق پایگاه به مجله ارسال نماید.
از نویسندگان تقاضا می‌شود، ضمن رعایت موارد فوق‌، ساختار و نگارش جدیدترین شماره مجله را نیز مورد توجه قرار دهند. مجله در رد یا قبول مقاله‌ها و نیز ویرایش ادبی مقاله‌های پذیرفته شده آزاد است.

11- در ارسال نسخه بدون نام دقت فرمایید که در قسمت چکیده لاتین، نام نویسنده حذف شده باشد.

12-طبق مصوبه جلسه کمیته انتشارات مورخ 1396/01/31، دو دستورالخط فارسی (./files/site1/files/D_Final.pdf) و فرهنگ املایی (./files/site1/files/farhangsamt.pdf) را مطالعه و برطبق آن مقاله خود را تنظیم نمایید. 

13- مشخصات کامل مرجع‌ها باید طبق شیوه‌نامه‌ی APA و با توجّه به نمونه‌های زیر در انتهای مقاله و به ترتیب الفبایی بر اساس نام خانوادگی نویسنده‌ی اوّل درج  شود.

مقاله‌ی فارسی

رضایی قهرودی، زهرا؛ گنجعلی، مجتبیٰ؛ هرندی، فاطمه (۱۳۸۷). مدل انتقالی برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دومتغیره‌ی آمیخته‌ی ترتیبی و اسمی. مجلّه‌ی پژوهش‌های آماری ایران، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱، صص ۷۵‑۹۴.

کتاب فارسی

خزائی، مجتبیٰ (۱۳۸۷). آشنایی با تحلیل سری‌های زمانی به‌کمک نرم‌افزار S-PLUS. تهران: مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار.

مرکز آمار ایران (۱۳۸۷). نتایج کلّی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵: کلّ کشور - ۱. تهران: مرکز آمار ایران.

کتاب ترجمه‌شده

رائو، پودوری (۱۳۸۴). روش‌شناسی نمونه‌گیری و کاربردهای آن. مسعود یارمحمدی (مترجم). تهران: مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار. (انتشار اثر اصلی در ۲۰۰۰ م.)

مقاله‌ی انگلیسی

Noorbaloochi, S. and Meeden, G. (1983). Unbiasedness as the dual of being Bayes. J. Amer. Statist. Assoc. 78, 619-623.

کتاب انگلیسی

Kendall, M.G., Stuart, A., Ord, K., and Arnold, S. (1999). Kendall's Advanced Theory of Statistics. vol. 2A, Classical Inference and the Linear Model, 6th ed. London: Arnold.

مقاله در کتاب انگلیسی

Behboodian, J. (1979). Structural properties and statistics of finite mixtures. In Statistical Distributions in Scientific Work, vol. 1, G.P. Patil, S. Kotz, and J.K. Ord (eds.), Dordrecht, Netherlands: Reidel, pp. 103-112.

پایان‌نامه‌ی انگلیسی

Murphy, R.B. (1951). On tests for outlying observations. PhD thesis, Princeton, NJ: Princeton Univer­sity.

گزارش علمی انگلیسی

Mehran, F. (1978). A methodology to obtain current economic data: estimation of the quarterly GDP of Iran. Economic and Social Indicators Project, Tech. Rep. #1, Tehran: Statistical Centre of Iran.

صفحه‌ی وب انگلیسی

Murtagh, F. (2011, 6 January). Correspondence analysis. SciTopics, Elsevier, Retrieved 17 January 2012, from http://www.scitopics.com/correspondence_analysis.html

نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find.php?item=1.48.17.fa
برگشت به اصل مطلب