مجله اندیشه آماری- کلیه شماره‌های مجله
اولین شماره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
جلد اول نشریه
نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find.php?item=1.45.16.fa
برگشت به اصل مطلب