مجله اندیشه آماری- درباره نشریه
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اندیشۀ آماری نشریه‌ای است که از سوی انجمن آمار ایران هر شش ماه یکبار منتشر می شود. هدف اصلی از انتشار مجله، کوششی برای ایجاد ارتباط بین همۀ آماردانان و علاقه‌مندان به آمار و اعتلای سطح دانش و فرهنگ آماری در کشور است. برای نیل به این هدف، از همکاری و همفکری همۀ دانشجویان یه گرمی استقبال می شود و از کلیۀ همکاران انتظار می رود با ارسال مقاله هایی ، عمدتاً در یکی از زمینه های زیر ، ما را در انتشار منظم مجله یاری فرمایند:

  •   تاریخی، اعم از بیان سوابق دور و نزدیک و ریشه های پیدایش آمار و احتمال به طور عام و شاخه های وابسته به آن ها به طور خاص.
  •   فلسفی، به ویژه با تاکید بر نگرش های خاص آمار و احتمال.
  •   آموزشی، با معرفی پیشرفت های جدید در آمار و احتمال ، شیوه های جدید آموزشی ، نقد و برنامه های آموزشی ، به ویژه آموزش دانشگاهی و نقد کتاب.
  •   کاربردی، با معرفی طرح های عمده ی در حال اجرا در موسسات آماری با تاکید بر پس زمینه های نظری آن ها ، نقد علمی این نوع طرح ها و برنامه های آماری.

   مجله اندیشه آماری در پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب