Journal archive for Google Scholar Robot!

Andishe _ye Amari

مجله اندیشه آماریVolume 12, Number 1 (2007-9)


قابلیت اعتماد در محیط فازی
قابلیت اعتماد در محیط فازی
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد بیزی بر اساس توزیع پسین امکانی با داده‌های فازی
برآورد بیزی بر اساس توزیع پسین امکانی با داده‌های فازی
| [PDF-FA] | [XML] |

کیفیت فازی و نسل جدیدی از شاخص‌های کارآیی
کیفیت فازی و نسل جدیدی از شاخص‌های کارآیی
| [PDF-FA] | [XML] |

رگرسیون فازی مبتنی بر کمترین قدرمطلق انحرافات
رگرسیون فازی مبتنی بر کمترین قدرمطلق انحرافات
| [PDF-FA] | [XML] |

رگرسیون خطی فازی با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی
رگرسیون خطی فازی با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

رگرسیون فازی: مروری بر چند رویکرد
رگرسیون فازی: مروری بر چند رویکرد
| [PDF-FA] | [XML] |

احتمال بر روی مشبکه‌های متعادل
احتمال بر روی مشبکه‌های متعادل
| [PDF-FA] | [XML] |

تعمیمی از آزمون نسبت درستنمایی برای فرض‌های فازی
تعمیمی از آزمون نسبت درستنمایی برای فرض‌های فازی
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مبانی نظریه دمپستر-شفر
مروری بر مبانی نظریه دمپستر-شفر
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles