Journal archive for Google Scholar Robot!

Andishe _ye Amari

مجله اندیشه آماریVolume 7, Number 2 (2003-3)


آمار فازی؛ مروری بر گذشته و چشم اندازهای آینده
آمار فازی؛ مروری بر گذشته و چشم اندازهای آینده
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نادیده گرفتن همبستگی در داده‌های طولی یا زوج شده بر استنباط پارامترها
تاثیر نادیده گرفتن همبستگی در داده‌های طولی یا زوج شده بر استنباط پارامترها
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اعداد گنگ با استفاده از سری‌های زمانی
بررسی اعداد گنگ با استفاده از سری‌های زمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پلی بین فرایندهای ایستا و ناایستا: دنباله‌های زمانی با همبستگی متناوب
پلی بین فرایندهای ایستا و ناایستا: دنباله‌های زمانی با همبستگی متناوب
| [PDF-FA] | [XML] |

یک راه حل کلی برای به دست آوردن کوتاه‌ترین فاصله اطمینان در یک خانواده از توزیع‌ها
یک راه حل کلی برای به دست آوردن کوتاه‌ترین فاصله اطمینان در یک خانواده از توزیع‌ها
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه‌ای بین مدل‌های مورد استفاده در مطالعات مقطعی با پاسخ‌های دودیی
مقایسه‌ای بین مدل‌های مورد استفاده در مطالعات مقطعی با پاسخ‌های دودیی
| [PDF-FA] | [XML] |

توابع مفصل و اندازه‌های ارتباط
توابع مفصل و اندازه‌های ارتباط
| [PDF-FA] | [XML] |

P-مقدار به‌عنوان معیاری برای پشتیبانی فرض‌ها؛ محاسن و معایب
P-مقدار به‌عنوان معیاری برای پشتیبانی فرض‌ها؛ محاسن و معایب
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی
برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بقا
تحلیل بقا
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles