Journal archive for Google Scholar Robot!

Andishe _ye Amari

مجله اندیشه آماریVolume 5, Number 2 (2001-3)


همگنی واریانس در آزمون میانگین‌های دونمونه‌ای
همگنی واریانس در آزمون میانگین‌های دونمونه‌ای
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی، بررسی و نقد کتاب مبانی آمار ریاضی
معرفی، بررسی و نقد کتاب مبانی آمار ریاضی
| [PDF-FA] | [XML] |

استقلال و توزیع F
استقلال و توزیع F
| [PDF-FA] | [XML] |

برخی ویژگی‌های متغیرهای تصادفی وابسته
برخی ویژگی‌های متغیرهای تصادفی وابسته
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد بیز خطی و بیز تجربی برای آماره‌های خطی
برآورد بیز خطی و بیز تجربی برای آماره‌های خطی
| [PDF-FA] | [XML] |

رگرسیون با استفاده از پایگاه اطلاعاتی مشکّک
رگرسیون با استفاده از پایگاه اطلاعاتی مشکّک
| [PDF-FA] | [XML] |

ضریب توافق
ضریب توافق
| [PDF-FA] | [XML] |

مطلبی درباره استقلال پیشامدها
مطلبی درباره استقلال پیشامدها
| [PDF-FA] | [XML] |

آنتروپی و کاربرد آن در تشخیص
آنتروپی و کاربرد آن در تشخیص
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles