Journal archive for Google Scholar Robot!

Andishe _ye Amari

مجله اندیشه آماریVolume 1, Number 1 (1996-9)


چگونه رسانه های گروهی می توانند آماردانان را در انجام بهتر کارشان یاری دهند
چگونه رسانه های گروهی می توانند آماردانان را در انجام بهتر کارشان یاری دهند
| [PDF-FA] | [XML] |

از شگفتیهای اعداد بزرگ
از شگفتیهای اعداد بزرگ
| [PDF-FA] | [XML] |

توزیع وایبل گسسته
توزیع وایبل گسسته
| [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز ترکیبی ترازو و وزنه ها
آنالیز ترکیبی ترازو و وزنه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

معیار نزدیکی پیتمن در برابر میانگین توان دوم خطا
معیار نزدیکی پیتمن در برابر میانگین توان دوم خطا
| [PDF-FA] | [XML] |

انواع پیوندهای منفی و روابط بین آن ها
انواع پیوندهای منفی و روابط بین آن ها
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل بندی بازار فروش یک کالا به صورت زنجیر مارکوف
مدل بندی بازار فروش یک کالا به صورت زنجیر مارکوف
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمون گری برای نرمال بودن
آزمون گری برای نرمال بودن
| [PDF-FA] | [XML] |

همتوزیعی
همتوزیعی
| [PDF-FA] | [XML] |

چگونه دادگاهی غیر ممکن را پذیرفت
چگونه دادگاهی غیر ممکن را پذیرفت
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر آثار و زندگی فیشر
مروری بر آثار و زندگی فیشر
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles