مجله اندیشه آماری- هیات تحریریه
شورای سردبیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  صاحب امتیاز : انجمن آمار ایران

 

  مدیر مسئول : محمد قاسم وحیدی اصل

 

  سردبیر : فرزاد اسکندری
  دبیر داخلی: سیما نقی‌زاده

 

  شورای سردبیری :

   

فرزاد اسکندری

محمد امینی

زهرا رضایی قهرودی 

محمدرضا عزالدین فریدروحانی

مجتبی گنجعلی

غلامرضا محتشمی برزادران

عبدالرحمن راسخ

نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب